<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Vilkår og betingelser for brug

Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder mellem dig, Brugeren af denne Hjemmeside (inklusive eventuelle underdomæner, medmindre disse udtrykkeligt er udelukket som følge af deres egne vilkår og betingelser), og PriceBeam Ltd, ejeren og operatøren af denne Hjemmeside. Læs disse vilkår og betingelser grundigt, da de har betydning for dine juridiske rettigheder. Din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser anses for at foreligge ved din første brug af Hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge Hjemmesiden.

I disse vilkår og betingelser henviser Bruger eller Brugere til enhver tredjepart, der tilgår Hjemmesiden og hverken er (i) ansat af PriceBeam Ltd eller handler på deres vegne som led i sin ansættelse eller (ii) hyret som konsulent eller på anden måde leverer ydelser til PriceBeam Ltd og som tilgår Hjemmesiden i forbindelse med leveringen af sådanne ydelser.

Du skal være mindst 18 år gammel for at bruge denne Hjemmeside. Ved at bruge Hjemmesiden og acceptere disse vilkår og betingelser, tilkendegiver og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel.

 

Intellektuel ejendomsret og acceptabel brug

 1. Alt Indhold inkluderet på Hjemmesiden, bortset fra Indhold uploadet af brugerne, tilhører PriceBeam Ltd, vores associerede selskaber eller andre relevante tredjeparter. I disse vilkår og betingelser henviser Indhold, herunder Indhold der er uploadet af brugerne, til enhver tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datasamlinger, sidelayout, underliggende kode og software og enhver anden form for information, der kan lagres på en computer, der vises på eller er en del af af denne Hjemmeside. Ved at fortsætte med at bruge Hjemmesiden anerkender du, at sådant Indhold er beskyttet af ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Intet på denne Hjemmeside skal, hverken implicit, gennem berettiget antagelse eller på anden måde, fortolkes sådan, at det giver nogen form for licens eller ret til at bruge et varemærke, logo eller servicemærke, der vises på Hjemmesiden uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse
 2. Du er, udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, berettiget til at gøre følgende:

  a. hente, vise og se Indholdet på en computerskærm
 3. Du må ikke på anden måde reproducere, ændre, kopiere, distribuere eller bruge noget Indhold til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra PriceBeam Ltd.

 

Forbudt anvendelse

 1. Du må ikke anvende Hjemmesiden til nogen af følgende formål:

  a. på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Hjemmesiden eller forstyrrer andre personers brug eller nydelse af Hjemmesiden;

  b. på nogen måde, som er skadelig, ulovlig, misbrugende, chikanerende, truende eller på anden måde stødende eller i strid med gældende love, regler eller afgørelser;

  c. fremstille, transmittere eller lagre elektroniske kopier af ophavsretsbeskyttet Indhold uden tilladelse fra ejeren.

 

Links til andre hjemmesider

 1. Denne Hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er disse hjemmesider ikke under PriceBeam Ltd's eller associerede selskabers kontrol.
 2. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne Hjemmesider og fraskriver os ansvaret for enhver form for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugen af dem.
 3. Inkluderingen af et link til en anden hjemmeside på denne Hjemmeside indebærer ikke nogen anbefaling af hjemmesiderne selv eller af dem, der har kontrol over dem.

 

Privatlivspolitik og cookiepolitik

 1. Brugen af Hjemmesiden er også reguleret af vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik, som med denne reference skal betragtes som en del af disse vilkår og betingelser. Klik på følgende links for at se vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik: www.pricebeam.com/privacy og www.pricebeam.com/privacy.

 

Hjemmesidens tilgængelighed og ansvarsfraskrivelser

 1. Alle onlinefaciliteter, værktøjer, tjenester eller oplysninger, som PriceBeam Ltd stiller til rådighed via Hjemmesiden (Tjenesten), leveres "som de er" og "når de er tilgængelige". Vi garanterer ikke, at Tjenesten er fri for fejl og/eller mangler. Vi udsteder, i det omfang loven tillader det, ingen garantier (hverken udtrykkelige eller implicitte) for Tjenestens egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed af oplysninger, kompatibilitet eller kvalitet. PriceBeam Ltd er ikke forpligtet til at opdatere oplysninger på Hjemmesiden.
 2. Mens PriceBeam Ltd i rimelig grad bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden er sikker og fri for fejl, vira og anden malware, giver vi ingen garantier herfor, og alle Brugere er ansvarlige for deres egen sikkerhed, deres personlige oplysninger og deres computere.
 3. PriceBeam Ltd påtager sig intet ansvar for nogen afbrydelse eller manglende tilgængelighed af Hjemmesiden.
 4. PriceBeam Ltd forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke enhver del af (eller hele) Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dens produkter og/eller tjenester. Disse vilkår og betingelser gælder for enhver fremtidig version af Hjemmesiden, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

 

Ansvarsbegrænsning

 1. Intet i disse vilkår og betingelser vil: (a) begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar i tilfælde af død eller personskade som følge af vores eller din uagtsomhed, alt efter situationen; (b) begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar i tilfælde af bedrageri eller svigagtig vildledning; eller (c) begrænse eller udelukke nogen af vores eller dine forpligtelser på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
 2. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab, der skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.
 3. PriceBeam Ltd. påtager sig, i det omfang loven tillader det, intet ansvar for følgende:

  a. erhvervsmæssige tab, såsom tab af fortjeneste, indkomst, omsætning, forventede besparelser, forretning, kontrakter, goodwill eller kommercielle muligheder;

  b. tab eller beskadigelse af data, database eller software;

  c. særlige, indirekte eller følgeskader eller tab.

 

Generelt

 1. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser til nogen anden person. Vi kan overføre vores rettigheder under disse vilkår og betingelser, hvor vi med rimelighed mener, at dine rettigheder ikke vil blive påvirket.
 2. Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af os. Sådanne reviderede vilkår vil gælde for Hjemmesiden fra datoen for offentliggørelsen af disse. Brugere bør regelmæssigt tjekke vilkårene og betingelserne for at sikre, at de til enhver tid har kendskab til den aktuelle version.
 3. Disse vilkår og betingelser udgør, sammen med Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken, hele aftalen mellem parterne vedrørende dens emne og erstatter alle tidligere diskussioner, ordninger eller aftaler, der måtte have fundet sted i relation til vilkårene og betingelserne.
 4. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 finder ikke anvendelse på disse vilkår og betingelser, og ingen tredjepart har ret til at håndhæve eller påberåbe sig nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser.
 5. Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse i det nødvendige omfang blive anset for at være slettet, og gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser vil ikke blive påvirket.
 6. Medmindre andet er aftalt, vil ingen forsinkelse, handling eller undladelse fra en parts side i forbindelse med udøvelsen af en rettighed eller et retsmiddel blive betragtet som et afkald på denne rettighed eller ethvert andet retsmiddel.
 7. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales, og alle tvister, der måtte opstå i henhold til aftalen (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt de engelske og walisiske domstoles eksklusive jurisdiktion.

 

 1. PriceBeam Ltd er et selskab registreret i England og Wales med registreringsnummer 10155950, hvis registrerede adresse er 17 Marryat Road, London, SW19 5BB, Det Forenede Kongerige, og det driver Hjemmesiden www.pricebeam.com,www.pricebeam.co.uk,www.pricebeam.de,www.pricebeam.com.br,www.pricebeam.se,www.pricebeam.dk og andre lignende hjemmesider.

Du kan kontakte PriceBeam Ltd via e-mail på info@pricebeam.com.